LAHDEN USKONTOJEN VÄLISEN TYÖRYHMÄN ESITTELY                                                                       


Eri uskontojen välinen yhteydenpito ja yhteistyö ovat erityisen tärkeitä yhteiskunnassa, joka pyrkii avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen aloitteesta vuodesta 2001 lähtien ovat uskontojen edustajat kokoontuneet valtakunnantasolla keskustelemaan yhteisestä tehtävästään; miten he voisivat estävästi vaikuttaa maassamme esiintyvään vihakäyttäytymiseen ja vahvistaa sovintopuhetta.

 

Lahden uskontojen välinen työryhmä pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen paikallistasolla. Työryhmä on toiminut vuodesta 2004 lähtien ja edistänyt avoimuutta, ymmärrystä ja vuoropuhelua Lahdessa toimivien eri uskontojen välillä. Työryhmän pyrkimyksenä on myös poistaa eri uskontoihin liittyviä harha- ja ennakkoluuloja sekä estää niiden käyttämistä rasismin pohjana. Työryhmä pyrkii yhteiskunnalliseen hyvään; edistämällä rauhaa ja sovintoa Lahden kaupungissa toimivien uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten välillä.

 

 

Lahden uskontojen välisen työryhmän periaatteet.                                        

 

 

Lahden uskontojen väliseen työryhmään kuuluvat uskonnolliset yhdyskunnat ovat:


-  Lahden adventtiseurakunta

-  Lahden Baháʼí – yhteisö

-  Lahden Baptistilähetys

-  Lahden Helluntaiseurakunta

-  Lahden islamilainen kulttuurikeskus

-  Lahden metodistiseurakunta

-  Lahden ortodoksinen seurakunta

-  Lahden seurakuntayhtymä

-  Lahden Vapaaseurakunta

-  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

-  Katolinen Pyhän Ursulan seurakunta Kouvolasta

 

 

Uskontodialogi ja yhteistyö


Uskontodialogi tarkoittaa uskontojen välistä kohtaamista. Uskontodialogia voi tapahtua paikallistasolla; uskontojen kannattajien välisessä kanssakäymisessä arjessa tai uskontojen edustajien kohtaamisessa yhteisen toiminnan puitteissa. Dialogi on tasavertaista ja vuorovaikutuksellista ajatusten vaihtoa keskustellen tai kirjoittamalla. Dialogille tulee asettaa yhteisesti sovitut tavoitteet, tällöin dialogista tulee tavoitteellista ja yhteistyötä edistävää toimintaa.

 

Yhteistyöhön liittyy kaikille osapuolille mahdollisuus saada sellaisia kokemuksia elämästä, arvoista ja uskonnosta, joita ei ilman yhteistyötä ja dialogia ole mahdollista saavuttaa. Vuorovaikutuksessa toisen uskonnon kanssa korostuu oman uskonnollisen identiteetin merkitys. Omien lähtökohtien, uskonnollisten juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Yhteistyö ja todellinen vuoropuhelu voi alkaa, kun keskinäinen tuntemus lisääntyy ja syntyy keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta.  Vuoropuhelussa tärkein ominaisuus on kuuntelemisen taito.